Evidencia motorových vozidiel - prihlásenie, odhlásenie, vyradenie vozidla

Potrebujete poistenie na Vaše vozidlo? Uzavrite jednoducho a pohodlne najvýhodnejšie poistenie cez internet na www.poistim.sk - PZP s okamžitou platnosťou, havarijné poistenie, 100% GAP poistenie.

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla. Ak táto osoba nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný do 15 dní sa dostaviť na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše jeho vlastník.

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii zapísaná len jedna osoba.

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo; prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do evidencie vozidiel alebo vykoná zmenu v evidencii vozidiel (okrem zmeny pri odcudzení vozidla, rozhodnutí obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky) len po predložení dokladu podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo preukázaní uzavretia poistenia. (>>>uzavrite najvýhodnejšie poistenie cez internet a získajte ihneď doklad o poistení<<<)

Orgán Policajného zboru prihlási motorové vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Vlastník vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla sú povinní predložiť na okresnom dopravnom inšpektoráte osvedčenie, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivá, ako aj umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení s údajmi priamo na vozidle.

Vlastník vozidla je povinný hodnovernými dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla. Na základe týchto dokladov orgán Policajného zboru zapíše vlastníka do osvedčenia o evidencii.

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

Iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, alebo na základe úradného rozhodnutia.

Prihlásenie nového vozidla

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:
 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení),
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • kolok v hodnote 66 € (33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €), toto neplatí pre prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motora nad 80 kW (v závislosti od výkonu motora sa správne poplatky pohybujú od 167 € do 2997 €).

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:
 • osvedčenie o evidencii vydané príslušný obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (dvojstránka formátu A4),
 • kolok v hodnote 66 €, (33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €), toto neplatí pre prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motora nad 80 kW (v závislosti od výkonu motora sa správne poplatky pohybujú od 167 € do 2997 €).
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení).
Pri zaevidivaní dovezeného vozidla zo zahraničia je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole alebo predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktorá bola vykonaná v rámci schvaľovania vozidla obvodným úradom dopravy.

Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu. Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).
 

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný do 15 dní od dňa odhlásenia vozidla prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Dopravné inšpektoráty požadujú predložiť:
 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení),
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • kolok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ (pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50 €).

Presťahovanie do iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a dopravné inšpektoráty požadujú predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti z pôvodného okresu alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení),
 • platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list so zapísaným novým sídlom,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 37,50 €.

Zmena držiteľa (prepis) v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť:

 • pôvodný držiteľ - žiadosť o odhlásenie,
 • nový držiteľ - žiadosť o prihlásenie,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodný držiteľ predloží doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení).

Zmenu držiteľa vykoná príslušný okresný dopravný inšpektorát.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku - 16,50 € za jednu tabuľku.

Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov - 33 €.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie - 165,50 €.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť (pristaviť vozidlo ku kontrole je povinný len pri prihlásení vozidla z iného okresu):

 • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
 • technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla alebo osvedčenie o evidencii,
 • platný doklad totožnosti, ak ide o vozidlo fyzickej osoby, ak ide o podnikateľa - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (uzavrite poistenie cez internet a získajte doklad o poistení).

Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Vyradenie vozidla z evidencie

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať
 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie,
 • platný doklad totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
 • ak ide o organizáciu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 5 €.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie dopravný inšpektorát vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Okresný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, okresný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

Okresný dopravný inšpektorát rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. .z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.
(Zdroj: www.minv.sk)
 


Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem